Έρευνα και ανάπτυξη

Ο όμιλος επενδύει στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων από την επεξεργασία αποβλήτων συσκευασιών.

Ερευνητικό Πρόγραμμα: Διαχείριση των υπολειμμάτων ανακύκλωσης προς δημιουργία δομικού υλικού.

Την 1η Αυγούστου 2013 (με λήξη την 31η Ιουλίου 2015), ξεκίνησε η υλοποίηση ερευνητικού προγράμματος διετούς διάρκειας, χρηματοδοτούμενο από τη Γενική Γραμματεία  Έρευνας και Τεχνολογίας, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Ενίσχυση της Απασχόλησης των Ερευνητών σε Επιχειρήσεις, με τη συμμετοχή δύο ερευνητών υψηλής επιστημονικής κατάρτισης σε ζητήματα ανάπτυξης περιβαλλοντικών τεχνολογιών και ορθολογικής – ολοκληρωμένης διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων.

Ο όμιλος επίσης μέσα από την εφαρμογή του ερευνητικού του έργου συμβάλει ενεργά στην:

  • Ανάπτυξη νέας τεχνογνωσίας για την εταιρεία για την ενδεχόμενη παραγωγή πιστοποιημένου νέου προϊόντος
  • Δημιουργία θέσεων εργασίας επιστημονικού και εργατικού δυναμικού
  • Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών εταιρειών με ταυτόχρονη πρόκληση εξαγωγών και αύξηση εσόδων
  • Εξοικονόμηση ενέργειας με συμβολή στην τήρηση των εθνικών στόχων για τα δικαιώματα εκπομπής αερίων ρύπων του θερμοκηπίου
  • Εξοικονόμηση υλικών από πρωτογενείς πηγές, λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη έλλειψη φυσικών πόρων και το συνεπαγόμενο αυξημένο κόστος τους
  • Εξοικονόμηση μεγάλων ποσών από τα έξοδα μεταφοράς των απορριμμάτων προς τους Χώρους Διάθεσης Απορριμμάτων
  • Μείωση του διαχειριζόμενου όγκου στερεών αποβλήτων στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου.