Η Rap Group δραστηριοποιείται στην ενημέρωση των πολιτών (με ιδιαίτερη ευαισθησία στην ενημέρωση των παιδιών), όσο αφορά στην ανακύκλωση. Η ενεργή συμμετοχή του πολίτη στην ανακύκλωση είναι απαραίτητη και επιτακτική. Η συστηματική ενημέρωση και εκπαίδευση για τον τρόπο ανακύκλωσης και τα οφέλη της μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό κίνητρο για μια πιο ενεργητική στάση.

• Ημερίδες-Σεμινάρια

Στο πλαίσιο της ευρύτερης και ουσιαστικότερης ενημέρωσης, ο όμιλος οργανώνει κατά καιρούς, ημερίδες και σεμινάρια με θέμα την ανακύκλωση, την κομποστοποίηση, τη διαχείριση αστικών στερεών και οργανικών αποβλήτων, τα περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση τους και παρέχει πολύτιμη πληροφόρηση σχετικά με την πράσινη οικονομία και τις κοινωνικές επιχειρήσεις.

• Ενημέρωση Μαθητών Σχολείων

Πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις στο χώρο του εργοστασίου για τους μαθητές των σχολείων για να γνωρίσουν από κοντά τη διαδικασία της παραγωγής. Οι μαθητές ξεναγούνται στους χώρους και ενημερώνονται εκτενέστερα για το πως πρέπει να γίνεται η ανακύκλωση σωστά και αποτελεσματικά.
Υγεία και ασφάλεια.

Η Rap Group ενημερώνει και διασφαλίζει την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων της. Αυτό αποτελεί βασική μέριμνα του ομίλου, που ακολουθεί καθορισμένους κανόνες και οδηγίες, ώστε να προληφθούν τα εργατικά ατυχήματα, να προστατευθεί η υγεία του ανθρώπινου δυναμικού και να αποφευχθεί τόσο η δημιουργία επικίνδυνων καταστάσεων, όσο και η ρύπανση του φυσικού περιβάλλοντος. Η παραγωγική διαδικασία είναι πλήρως εναρμονισμένη με τα διεθνή συστήματα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας και αυτό πιστοποιείται από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις
(EN ISO 14001:2004)