Το 2008 ο Παναγιώτης και ο Δημήτρης Ραψωματιώτης διαβλέποντας την επιτακτική ανάγκη στη διαχείριση και την ανακύκλωση των απορριμμάτων στη χώρας μας, ίδρυσαν την ECORAP ΑΕ με τη συμμετοχή στρατηγικών εταίρων από το χώρο της Ανακύκλωσης.

Στη συνέχεια εξαγόρασαν το 100% των μετοχών της εταιρείας και δημιούργησαν μια σύγχρονη μονάδα διαλογής και δεματοποίησης ανακυκλώσιμου υλικού με μεγάλη δυναμικότητα παραγωγής αλλά και με δυνατότητα μηχανικού διαχωρισμού και χειρωνακτικής διαλογής απορριμμάτων.

Με προσήλωση στο όραμα τους, προχώρησαν το 2011 στην έναρξη της λειτουργίας του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) στην Κορινθία, για την αξιοποίηση των αποβλήτων συσκευασιών σε ανακυκλώσιμα και εμπορικά αξιοποιήσιμα υλικά.
Στη συνέχεια δημιούργησαν ένα νέο Κέντρο Συλλογής Υλικών Πράσινο Σημείο για τη συλλογή και τον πρωτογενή διαχωρισμό «ειδικών» ρευμάτων αποβλήτων από τα αστικά στερεά απόβλητα.

Η επιμονή και η συνεχής προσπάθεια για το καλύτερο δυνατό, τους οδήγησε στο επόμενο βήμα, τη δημιουργία μονάδας κομποστοποίησης για τη διαχείριση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αστικών στερεών αποβλήτων μέσω της μετατροπής του σε τελικό προϊόν υψηλής προστιθέμενης αξίας (compost).

Το 2015, το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, διεύρυνε και άλλο τις δραστηριότητές του δημιουργώντας μονάδα για μηχανικό διαχωρισμό σύμμεικτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων.

Όλες οι μονάδες του Ομίλου λειτουργούν βάσει ειδικών αδειοδοτήσεων λειτουργίας.