Ο Όμιλος Εταιρειών Π. & ∆. Ραψωματιώτη δραστηριοποιείται στον τομέα συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών και απορριμμάτων, στοχεύοντας σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ως προς την περιβαλλοντικά ορθή και βιώσιμη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.).